Årsmöte Sannäs Samhällsförening

Date: Mar 30, 2018 15:00:00
Details:

KALLELSE Årsmöte 2018
Tid: Fredagen den 30 mars 2018 kl 15.00 (Långfredagen)
Plats: Folkets Hus, Sannäs

Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Val av mötesordförande och mötesessekreterare
3 Val av två justerare tillika rösträknare
4 Fastställande av dagordningen
5 Frågan om mötets behöriga utlysande
6 Föregående medlemsmötes protokoll (2O17 -09-12)
7 Verksamhetsberättelse 2017
8 Årsredovisning 2017
9 Revisorernas berättelse
10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11Val av styrelse och suppleanter
12 Val av revisorer och revisorssuppleanter
13 Val av valberedning
14 Fråga om ytterligare arrende samt förvärv av Bo Karlssons sjöbod
15 Budgetförslag
16 Fastställande av medlemsavgift (100 kr)
17 Rapporter
- Aktivitetsplan
- Spolplattan
- Övrigt
18 Frågor anmälda till styrelsen
19 Övriga frågor
20 Mötets avslutande


Sannäs 2018-02-10

STYRELSEN