Sannäsfjordens alskogar och betesmarker

Reservatet utgörs av ett stort strandområde som ligger utmed Sannäsfjordens strand, från ca 250 meter söder om klipphalvön Hönsholmen till och med klipphalvön Lerholmen i norr. Stora delar var tidigare betade utmarker med inslag av mindre inägomarker vid torp. Området har sedan flera decennier förbuskats och i fuktiga lägen dominerar idag klibbalskog. I öster övergår lövskogen i slutna tallbestånd.

Som besökare i naturreservatet tänk på att det är inte tillåtet att:
-
tälta eller ställa upp husvagn/husbil
- göra upp eld
- framföra motordrivet fordeon utan tillstånd
- störa djurlivet
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda,
  stående eller omkullfallna träd och buskar.
- plocka växter eller växtdelar med undantag för bär eller matsvamp
- fånga och insamla ryggradslösa djur

Mer om naturreservatet:
Längs stranden finns en smal saltvattensstrandäng med inslag av bladvass. Innanför tar olika klibbalskogar vid. I alsumpskogen finns träd med utvecklad sockelbildning. Fältskiktet är fattigt bl. a på grund av skogens relativt låga ålder. Inom klibbalskogen förekommer också flera vanliga trädslag.

Klibbalskogar har höga naturvärden, främst genom att det ofta finns rikligt med död ved, boträd och en mängd andra småbiotroper t. ex vattendrag och fuktstråk. Mindre hackspett och stjärtmes är exempel på fågelarter som påträffas. I den öppna delen av reservatet finns arter som darrgräs, nattviol, backnejlika, mandelblomma, bockrot, liguster, höskallra, rödkämpe, vildkaprifol, rödklint, prästkrage och svinrot.

Betesmarkernas torrare delar har förbuskats med slån, rosor och en. I fuktigare lägen växer älggräs. Inom området mynnar två mindre vattendrag som erodertat sig ner i de lösa jordavlagringarna som förekommer i strandområdet. Flera gärdesgårdar finns också i området. På klipphalvöarna Hönsholmen och Lerholmen förekommer busksnår med slån på föredetta betade hagmarker.

Delar av områdets igenväxta betesmarker skall återställas genom röjningsåtgärder samt betesdrift och/eller slåtter. För att gynna förekomsten och livslängden av särskilt skyddsvärda träd, kan enstaka konkurrerande träd eller grupper av träd, komma att avverkas.