Regler för båthantering


Regler och bestämmelser för båthantering och båtarnas uppläggning liksom båtägarens skyldigheter och ansvar.

Omfattning

 • Båthanteringen kan omfatta hyra för upptagning, uppläggning och sjösättning
 • Båt som ligger uppe hela året betalar både vinter och sommarplats.

Betalning

 • Kan ske kontant mot kvitto eller mot räkning. Kvitto eller räkning skall uppvisas när sjösättningen är förskottsbetald i ett abonnemang.

Skyldighet o ansvar

 • Båtägaren är skyldig att via försäkring eller på annat sätt vara ansvarig för skador på  upplagd båt och vagn liksom för skador i övrigt som kan orsakas.

Regler

 • Upplagd båt skall vara sjösatt senast den 15 juni. Flyttning extradebiteras.
 • Båtar upptagna via rampen skall läggas på bouleplanens område. Placera båtarna i rader så att de ej hindrar varandras sjösättning.
 • Högtrycksspolning får endast ske på spolplattan vid kranen och vid skrapning av bottenfärg skall marken täckas och alla färgrester tas om hand.
 • Färgrester och annat miljöfarligt avfall skall tills vidare lämnas på återvinningsstationen i Tyft.
 • Båtägare ansvarar för att uppställning av båt samt täckning är utförda på ett sätt som inte kan vara till fara för människor eller egendom.
 • Elström finns tillgänglig för handverktyg och tillfällig laddning av batterier men ej för uppvärmning.
 • Uppläggning och placering av båt skall ske i samråd med ansvarig för båthanteringen. Det finns ingen garanti för att behålla samma plats år från år.
 • Vagnar och vaggor skall flyttas undan sommartid till anvisad plats.
 • Uppställningsplatsen skall vara städad efter sjösättning. Städning debiteras per timme.
 • Parkering får ej ske så att sjösättningar och båttransporter hindras. Områdena närmast kranen och rampen skall alltid hållas fria från parkerade fordon.

 
Har du frågor, kontakta:

Johan Ström
Tel: 070-662 29 66

Mail: johan.keramik@telia.com
Blå kranen på Facebook

Vill du veta mer om Johan?
Klicka på hans namn.